Státní úřady a instituce

Info-Liberec.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Liberecký okres Liberec

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Liberec"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Zaměřujeme se na přímou a nepřímou ochranu zvířat proti týrání.

Liberec, Ostašovská 521 - +420 482 710 623, +420 720 995 207

Vazební věznice Liberec

Vazební věznice s oddělením pro odsouzené k výkonu trestu v kategorii s dozorem a s ostrahou. Kapacita činí 374 osob.

Liberec, Pelhřimovská 347/3 - +420 482 426 111

Krajské vojenské velitelství Liberec - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Libereckého kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Liberec, Na Zápraží 376/4

Odbor cizinecké policie Liberecký kraj - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Liberec, nám. Dr. E. Beneše 584/24 - +420 974 461 829

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26 - +420 485 216 140, +420 485 244 187

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Liberec, 1. máje 97/25 - +420 233 045 656

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Liberec, 1. máje 858/26 - +420 485 340 711, +420 723 083 437

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Liberec, Masarykova 801/28 - +420 485 234 411, +420 723 576 348

Okresní státní zastupitelství v Liberci - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Liberec, U Soudu 345/1 - +420 485 101 241, +420 485 238 511

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26 - +420 485 238 808, +420 485 238 811

Celní úřad pro Liberecký kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Liberec, České mládeže 1122 - +420 485 218 203

Katastrální pracoviště Frýdlant - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí.

Frýdlant, Míru 163 - +420 482 416 000

Okresní soud v Liberci

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Liberec, U Soudu 540/3 - +420 485 238 211

Krajský soud v Ústí nad Labem - justice.cz

Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně.

Liberec, U Soudu 540/3 - +420 485 238 111

OSSZ Liberec - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Liberec, Frýdlantská 1399/20 - +420 485 236 111

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Liberec, 1. máje 858/26 - +420 485 340 928

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - khslbc.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Liberec, Husova 186/64 - +420 485 253 111

Policie ČR - Územní odbory Liberec - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Liberec, Pastýřská 375/3 - +420 974 466 229

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26 - +420 485 244 422

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Liberec, Vaňurova 452/6 - +420 737 267 764

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26 - +420 950 179 736

Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické hory - ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Jablonné v Podještědí, Školní 12 - +420 487 762 355, +420 487 762 356

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26 - +420 485 244 447, +420 737 247 434

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Nové Město pod Smrkem, Palackého 275 - +420 950 132 365

Finanční úřad pro Liberecký kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Liberec, 1. máje 97/25 - +420 485 211 111

Povodí Labe, státní podnik - pla.cz

Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady.

Liberec, Blahoslavova 505/2a - +420 485 107 279

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Liberec, U Nisy 745/6a - +420 485 246 384